29 października 2012
Miasto:
Warszawa

Województwo:
mazowieckie

Beneficjent:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina został beneficjentem programu 1 marca 2010 w gorącym okresie obchodów rocznicy urodzin kompozytora. W ramach działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS. 11.01.00-00-054/09-00. Z funduszy unijnych w ramach projektu POIiŚ została przeprowadzona rewaloryzacja Zamku Ostrogskich w Warszawie wraz z nową ekspozycją stałą w Muzeum Fryderyka Chopina. Modernizacja Muzeum miała na celu ochronę zabytku, jak i zwielokrotnienie jego walorów użytkowych poprzez m.in. powiększenie powierzchni wystawienniczej oraz przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum Fryderyka Chopina stało się nowoczesną placówką muzealno-edukacyjną. Muzeum nie ma jednej ścieżki zwiedzania, treści przekazywane są w sposób tradycyjny (obiekty) i multimedialny, dzięki czemu w zwiedzających pobudzana jest kreatywność, a postać Chopina jawi się jako wielowymiarowa i odbierana indywidualnie.

Nazwa projektu:
Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie
Beneficjent:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Program, z którego projekt jest współfinansowany
Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.
Wartość projektu
81 677 088,48 zł
Wysokość dotacji
30 695 314,46 zł
Okres realizacji projektu
Styczeń 2007 – grudzień 2012
Miejsce realizacji projektu (ulica, numer, kod pocztowy, miasto, województwo)
Pałac Ostrogskich, ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa, woj. Mazowieckie


Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net